Over ons

Onze oprichting: regionaal stort Westelijke Mijnstreek

De vereniging Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek werd in 1990 opgericht en bestaat dus 28 jaar. Bij de oprichting was het doel van de Milieugroep de activiteiten van het regionaal stort Westelijke Mijnstreek in Schinnen en Spaubeek en de ontgrondingen aldaar kritisch te volgen en zo nodig actie nemen en actie te voeren. Er was veel overlast van het stort en er waren uitbreidingsplannen. De omwonenden vreesden nog meer overlast en stank.

De Milieugroep boekte regelmatig successen, zo werden maatregelen genomen om de overlast te beperken. In 1997 boekte de Milieugroep een groot succes: De Raad van State kwam tot de conclusie dat de uitbreidingsplannen van het stort in Schinnen en Spaubeek in strijd waren met het behoud en de ontwikkeling van ter plaatse aanwezige natuurlijke en maatschappelijke waarden. De uitbreidingsplannen waren van de baan en ook de geplande verbindingsweg tussen de groeven van Spaubeek en Schinnen mocht niet worden aangelegd.

Afwerking ontgrondingen

Thans mag geen afval meer gestort worden. De fasen 1, 2 en 3 in Schinnen zijn inmiddels conform in de vergunning voor de ontgrondingen voorgeschreven landschapsplannen afgewerkt. Voor de fasen 4 en 5 is de planvorming nog niet rond. Het bestemmingsplan van de gemeente Schinnen schrijft natuurontwikkeling voor, maar men is het met de eigenaar van de groeve nog niet eens over de hoeveelheid te gebruiken grond hiervoor.

In Spaubeek worden de komende jaren nog de laatste stukken van de groeve ontgrond. Na goed overleg met alle betrokkenen zal de groeve nadien worden ingericht als natuurgebied. In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Beek kreeg het groevegebied inmiddels de bestemming natuur. Voorwaar een goed resultaat.

Verbreding van onze doelen

In 1996 werd de doelstelling van de Milieugroep uitgebreid. Van een vereniging die zich alleen maar bezig hield met de problematiek van de ontgrondingen en de afvalberging, was de vereniging gegroeid naar een groep die zich inzette voor het milieu en de natuur in de regio Schinnen/Spaubeek en omgeving, met name het Centraal Plateau en de beekdalen en holle wegen aan de randen. Omdat onze doelstelling is verruimd hebben we onze naam gewijzigd in Milieugroep Schinnen-Spaubeek.

Regelmatig is de afgelopen jaren ook contact geweest met de gemeente Nuth. Het bedrijventerrein de Horsel en de ontgronding daar, liggend aan de rand van het Centraal Plateau, vallen ook binnen ons aandachtsgebied. Inmiddels zijn de werkzaamheden en de herinrichting daar in een afrondende fase. Met tevredenheid kijken we terug op het constructieve overleg en de bereikte resultaten.

In 2018 zijn de statuten opnieuw aangepast zodat we bij procedures eerder als ontvankelijke partij worden gezien.

Ecologische verbindingen versus verloedering

Zaken die de afgelopen periode ook onze aandacht kregen waren en zijn nog steeds de aanleg van een adequate ecologisch verbinding tussen het Geleenbeekdal enerzijds en het Centraal Plateau en het Heuvelland anderzijds.

Verloedering door aanwezige reclame en overlast door crossmotoren en crossfietsen blijven ook voortdurend onze aandacht vragen. Intensief overleg met gemeenten, natuurorganisaties en fietsorganisaties was nodig om jaarlijkse evenementen letterlijk in goede banen te leiden, dit ter bescherming van de kwetsbare natuur.

Erkenning: de Gonnie Jongmans Award

We hebben inmiddels bereikt dat er niet verder wordt ontgrond op het Centraal Plateau en dat de groeves worden afgewerkt op een natuurlijke manier. Er zal ruimte komen voor lichte vormen van recreatie.

We hebben veel bereikt ook door samenwerking met andere natuur- en milieugroepen zoals de IVN-s en Natuurmonumenten, maar zeker ook in goed overleg met provinciale en gemeentelijke overheden. Intussen zijn we een serieus te nemen partij geworden wanneer plannen worden gemaakt en misstanden worden gesignaleerd.

In 2016 ontvingen we de Gonnie Jongmans-award. Met de prijs hebben we een bankje op het Plateau van Schimmert gerealiseerd.

Wilt u ons steunen?

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Ook in het bestuur is extra menskracht welkom!

Klik hier voor onze contactgegevens