Privacybeleid

PRIVACYBELEID

1.1. Uw privacy

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek hecht waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de Milieugroep Schinnen-Spaubeek  persoonsgegevens verwerkt van leden en andere personen waarmee de Milieugroep Schinnen-Spaubeek een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de Milieugroep Schinnen-Spaubeek zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de vereniging Milieugroep Schinnen-Spaubeek 

 

1.2. Waarvoor verwerken wij u persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Milieugroep Schinnen-Spaubeek uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die de Milieugroep Schinnen-Spaubeek  uitvoert, verzamelt en verwerkt de Milieugroep Schinnen-Spaubeek persoonsgegevens van de relatie:

  1. Wanneer de relatie lid van de Milieugroep Schinnen-Spaubeek is/wordt:
  • Voor het verwerken van de contributie./donaties
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
  1. Wanneer de relatie contact opneemt met de Milieugroep Schinnen-Spaubeek via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:
  • Voor het onderhouden van het contact.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de leden van het bestuur die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar rol. Bijvoorbeeld: de penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om contributie te heffen.

Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is de Milieugroep Schinnen-Spaubeek wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

 

1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

Naam

Adres

Woonplaats

Emailadres

Telefoonnummer

 

1.4. Administraties

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek voert een aantal administraties om de vereniging draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

Contributie – en leden administratie

 

1.5. E-mail

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. U kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door te antwoorden op de e-mail.

 

1.6. Foto’s en video’s

Gedurende evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de websites van de Milieugroep Schinnen-Spaubeek of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die uw privacy aantast, stuur dan een e-mail naar milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

 

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek  heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien u van mening bent dat de Milieugroep Schinnen-Spaubeek hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met de Milieugroep Schinnen-Spaubeek via  milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. De Milieugroep Schinnen-Spaubeek zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Bent u zich er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft de Milieugroep Schinnen-Spaubeek geen verantwoordelijkheid, tenzij door de Milieugroep Schinnen-Spaubeek  zelf geplaatst.

 

1.7. Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com  met de beschrijving welke informatie u niet meer wil ontvangen.

Indien u informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of u wilt gegevens wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com

 

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek  laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 

1.9. Social media

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek gaat graag, via het web en (eigen) social mediakanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. De Milieugroep Schinnen-Spaubeek volgt actief hiervoor het internet en social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant de Milieugroep Schinnen-Spaubeek zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. De Milieugroep Schinnen-Spaubeek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de Milieugroep Schinnen-Spaubeek (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. De Milieugroep Schinnen-Spaubeek  is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social mediakanalen of de content op haar social mediakanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met de Milieugroep Schinnen-Spaubeek  via  milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com

 

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door bestuursleden.

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen de Milieugroep Schinnen-Spaubeek, kan het desbetreffende bestuurslid gebruik maken van communicatiemiddelen waarop de Milieugroep Schinnen-Spaubeek geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals Facebook en Twitter, telefoongesprekken, et cetera. De bestuursleden dienen zich te houden aan dit privacybeleid

 

1.11. Website van de Milieugroep Schinnen-Spaubeek

Op de website van de Milieugroep Schinnen-Spaubeek treft u een aantal links aan naar andere websites. De Milieugroep Schinnen-Spaubeek draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

TENSLOTTE

2.1. Vragen

Heb u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun u deze richten aan: Milieugroep Schinnen-Spaubeek, onderwerp Privacy, Nagelbeek 80, 6365 EL  Schinnen of via e-mail: milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com

 

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

2.4. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacy beleid is het bestuur van de Milieugroep Schinnen-Spaubeek verantwoordelijk.