1Limburg: Ruim 39.000 klachten over Maastricht Aachen Airport

Klik op de foto

Uitbreiding groothandel Naanhof

Via een bekendmaking van de provincie werd het de milieugroep duidelijk dat de Naanhof (Nuth) plannen heeft om uit te breiden. Deze nieuwbouw betreft groothandelsactiviteiten. Deze uitbreiding ligt dicht bij het waardevolle groengebied Natura 2000-gebied van de Geleenbeek. Een en ander werd ons duidelijk via een ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten betreffende een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Bestudering van dit besluit laat zien dat de uitbreiding gelegen is op gronden van de Buitenring. Deze uitbreiding ligt niet in Nuth maar aan de andere kant van de weg, namelijk in de gemeente Heerlen, en notabene midden in een groene zone van de nieuwe Buitenring!

Wij hebben vervolgens navraag gedaan bij de gemeente Heerlen. Het resultaat was (na twee maanden wachten op antwoord) dat wij hiervoor bij de provincie moesten zijn, omdat de nieuwbouw in het provinciaal inpassingsplan (PIP) Buitenring ligt. Een PIP is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan. In zo’n plan staat beschreven waar er wat gebouwd mag gaan worden en welke grond waarvoor is bestemd.

Dat is natuurlijk vreemd want het noodzakelijke PIP is geschreven voor de aanleg van de Buitenring, maar wordt nu gebruikt om een nieuwe vestiging van de groothandel Naanhof te bouwen. Bovendien is de grond waarop de nieuwbouw komt, compensatiegrond voor de natuur die verloren ging bij de aanleg van de Buitenring. Het blijkt dat er door de provincie en de Naanhof na veel geharrewar in 2016 een overeenkomst is gesloten waarin staat dat de Naanhof haar groothandel mag bouwen in de lus van de Buitenring …

Wij hebben in ieder geval gereageerd op bovenstaand ontwerpbesluit en een zienswijze ingediend. Wij hebben hierover ook contact gehad met het IVN Nuth en ook zij hebben een zienswijze ingediend.
Er zijn voor ons veel pijnpunten zoals: Waarom kan de verplaatsing van de
groothandel niet richting de Horsel in Nuth, of elders ? Wij zijn natuurlijk zeer benieuwd naar het vervolg en wachten op een reactie van de provincie. Ons is in een recent gesprek met alle partijen over deze kwestie toegezegd dat we bij vervolggesprekken betrokken worden.

Alles over de Omgevingswet

Sinds begin 2024 is de Omgevingswet in werking. Dat betekent een forse verandering in de regelgeving voor onze leefomgeving. Sommige dingen zijn eenvoudiger geworden, maar andere zeker niet.

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft aan de organisaties in haar achterban een minicursus Omgevingswet aangeboden. Wij stellen die op onze beurt weer beschikbaar aan onze volgers.

Het zijn twee presentaties in PDF.

Toelichting Omgevingswet – deel 1

Toelichting Omgevingswet – deel 2

Verontwaardiging over afbreken springschansen Stammenderbos

Het op onze website en Facebook-pagina plaatsen van het artikel van De Limburger over het verwijderen van de springschansen in het Stammenderbos heeft tot tientallen verontwaardigde reacties geleid. Zonder op alle reacties in te gaan, willen we met dit bericht enkele feiten verduidelijken. 

Allereerst over onze rol in deze handhavingsmaatregel. Drie jaar geleden zijn wij benaderd door een inwoner die zich zorgen maakte over de natuur in het bos omdat er steeds meer paden bijkwamen en werden vergraven. Dit doordat het illegale gebruik door freeriders dat klein begon steeds populairder werd. Daarop hebben wij de provincie gevraagd om hierop te handhaven vanwege de natuurwaarden van het Natura2000-gebied Geleenbeekdal. Het gebruik bleek inderdaad aantoonbaar schadelijk voor de zogenaamde instandhoudingsdoelen.

Daarbij hebben wij zelf aangegeven dat het goed zou zijn om met de gemeente te zoeken naar een alternatieve locatie, wat ook is geprobeerd maar niet direct tot resultaat heeft geleid. De provincie heeft daarna de perceeleigenaar opgedragen om het bos in de oude toestand terug te brengen, wat nu drie jaar nadien is gebeurd.

Vanuit onze missie, de bescherming van de natuur, is dit een succesje, maar wij begrijpen dat het voor de freeriders helemaal geen succes is. De felle reacties zijn dan ook niet vreemd, al gaan sommige erg ver. We hebben besloten om die te verwijderen.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat de milieugroep geen enkele rol heeft in het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers. Dat is een eigen initiatief van de perceeleigenaar dat niets met het freeriden te maken heeft, zoals wordt uitgelegd in dit artikel van de gemeente Beekdaelen: https://www.beekdaelen.nl/werkzaamheden-stammenderbos. Omdat de struiken met wortel en al worden uitgegraven is het een forse ingreep, maar wel een eenmalige.

Als bestuur hopen wij oprecht dat de freeriders een nieuwe uitdagende plek kunnen vinden, waar ze legaal hun hobby kunnen beoefenen.

Paradijsje voor freerider verdwijnt

De freeriders die met hun mountainbikes door het Stammenderbos bij Sweikhuizen en Spaubeek racen moeten een andere plek zoeken. De hellingbanen die ze hebben aangelegd worden binnenkort afgebroken.

De Limburger – Geertjan Claessens

Vrijdag 23 februari 2024

Het hing al langer in de lucht, maar binnen twee weken gaat het toch echt gebeuren: de sloop van het parcours dat de Loose Riders aanlegden in het Stammenderbos start binnen twee weken. Dat maakt de gemeente Beekdaelen bekend. De eigenaren willen de hellingbanen die de groep van rond de tweehonderd freeriders-mountainbikers hier heeft aangelegd al langer weghalen en nu is er een bedrijf ingehuurd om die klus te klaren. Dat gebeurt volgens de gemeente mede vanwege de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers en voor nieuwe bosaanplant. Het werk zou eerder worden uitgevoerd, maar het slechte weer zorgde voor vertraging.

De Loose Riders deden onlangs nog tevergeefs een oproep om een deel van de baan te sparen tot er een andere plek gevonden was. Om de baan de slopen moeten voertuigen over het deel dat de Loose Riders wilden behouden. Opnieuw aanleggen kan niet. Jammer, maar begrijpelijk, zegt Mark Peters, vader van een van de freeriders. „De gemeente kan het niet blijven gedogen. Er liggen klachten van natuurgroepen.” Ook is het de vraag wie verantwoordelijk is als het fout gaat.

De gemeente zegde de Loose Riders toe een andere plek te zoeken. Daarover is bestuurlijk en ambtelijk overleg gaande, maar er is niets concreet. Eerder is gekeken naar Park het Plateau bij Brunssum en vakantiepark Silt dat aan de rand van Schinnen moet komen.

Op beide plekken bleek een parcours voor freeriders lastig te realiseren. „Je hebt daarvoor een beschutte plek en een bepaalde helling nodig om sprongen te kunnen maken”, weet Peters. Een mogelijkheid zou nog de Sibelcogroeve in Heerlen zijn, maar het is erg onzeker of die geschikt is, weet Peters. Het parcours in het Stammenderbos trok vaak tientallen freeriders. Dat ging volgens groenbeschermers ten koste van de natuur.

Bos bij Sweikhuizen gaat op de schop, maar Natuurmonumenten kapt niet overal tegelijk: ‘We willen geen kale vlakte’

Binnenkort start onderhoud in het Stammenderbos, om bomen en planten die hier niet thuishoren te weren. Maar hoe zit het met die andere plaag: de freeriders? De boswachter legt uit tijdens een excursie voor omwonenden.

Dagblad De Limburger – 17 november 2023

Geertjan Claessens

Rond de 25 nieuwsgierigen staan op deze zonnige middag klaar om aan een ‘rondje Stammenderbos’ te beginnen. De meesten wonen in de buurt. Coördinator natuurbeheer Mark Luijten geeft uitleg over de plannen die op stapel staan voor het hellingbos. Dat is met uitlopers ruim 75 hectare groot en ligt tussen Sweikhuizen en Spaubeek.
Hij wil vooral uitleg geven over het onderhoud op de plekken waar nog veel bomen en planten staan die er niet thuishoren. Zoals de Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop. Die exoten verdringen eigen soorten zoals beuken, elzen en essen, waardoor de diversiteit in het gedrang komt.
Dus voert Natuurmonumenten het Programma Natuur uit, om met steun van het Rijk en de provincie de natuur te versterken. Daarvoor moet het bos op de schop. Wekelijks moeten werkers uitrukken om de Japanse duizendknoop uit te roeien. Maar de bomenkap valt meer op. Vorig jaar zijn al rond de vijftig Amerikaanse eiken en veel vogelkersstruiken weggehaald, in januari start een nieuwe ronde.

Vragen

Dat kappen roept vragen op. Een wandelaar wil weten waarom op één plek veel is weggehaald, en niet verspreid door het hele bos. Dat gebeurt ook wel, legt Luijten uit. Maar de kale plek waar de groep nu halt houdt dient als buffer tegen ongewenste soorten. „We kappen niet overal tegelijk, want we willen geen kale vlakte.”
En wat gebeurt er met dat hout?, wil een ander weten. De takken worden geshredderd en dienen als brandstof voor de biomassacentrale. De stammen mag de aannemer verkopen. Zo drukt Natuurmonumenten de kosten, zegt Luijten. Collega-boswachter Paul Wijenberg verzekert: „We kappen niet voor de lol of voor de winst, we verdienen er niets aan. Bosonderhoud kost juist veel geld.”

Crossen

Dat bos is er voor iedereen en wordt druk gebruikt, mede door bezoekers van Biesenhof, Kasteel Terborgh en Gasterie De Bokkereyer. Geen probleem, als iedereen zich aan de regels houdt: op de paden blijven, honden aan de lijn, geen afval dumpen en niet door de bossen crossen. Alsof het is afgesproken, kruist bij de eerste stop een mountainbiker het pad. Ze moppert dat we in de weg staan. „Veel mensen denken dat de paden hier voor moutainbikers zijn, maar dat is niet zo”, zegt Luijten.
De eerste twee wandelaars willen daar vooraf al meer over weten. Want in dit bos maken ze toch overal hellingen om er met fietsen overheen te crossen? Luijten wil er niet veel over zeggen, want het stukje Stammenderbos waar de freeriders-mountainbikers hun halsbrekende toeren uithalen is niet van Natuurmonumenten. Het parcours dat ze aanlegden is al deels onklaar gemaakt door de grondeigenaren.
Natuurmonumenten en de milieugroep Schinnen-Spaubeek uitten eerder zorgen bij de provincie omdat de illegale activiteiten schadelijk kunnen zijn voor de natuur.

Ook groen licht provincie voor vakantiepark Schinnen

– Schinnen/Maastricht –

Na de gemeenteraad van Beekdaelen gaat nu ook de provincie akkoord met de aanleg van vakantiepark Silt in de groeve Bruls aan de rand van Schinnen. De gemeente kon de bedenkingen hierover wegnemen.

Door Geertjan Claessens – Dagblad De Limburger

Dinsdag 24 oktober 2023

De provincie maakte eerder opmerkingen over de afwerking van het vroegere stort en de geplande zonnepanelen in het gebied met de bestemming natuur. Die zonneweide maakt nu deel uit van plannen voor het grootschalig opwekken van groene stroom in de provincie. Er geldt een uitzondering op de regels voor dit soort initiatieven in groengebieden.

De gemeente stelt dat er geen activiteiten zullen plaatsvinden die de afwerklaag van het stort aantasten. Verder wordt een verontreiniging met kankerverwekkende stoffen (PAK’s) die op het terrein is aangetroffen nog ‘ingepakt’.

Veel omwonenden zijn fel tegen het ‘groene’ vakantiepark omdat ze vrezen voor drukte en overlast, ook van de ontgronding die aan de bouw voorafgaat.

Ook in de gemeenteraad was er veel discussie, maar ging een meerderheid akkoord.

Freeriders hebben Kunradersteengroeve in beeld als locatie voor hun stuntbaan: ‘Een goede, tijdelijke optie’

– Voerendaal/Sweikhuizen –

De freeriders die moeten vertrekken uit het Stammenderbos in Sweikhuizen, hebben de Kunradersteengroeve in Voerendaal op het oog als nieuwe thuishaven. Het contact hierover verloopt vooralsnog positief.

Maandag bezochten Victor de Loo en Vince Moonen namens de mountainbikers de groeve aan de Bergseweg. Daar leidde exploitant Bas Vervuurt hen rond en sprak het gezelschap over de mogelijke aanleg van, in ieder geval, één fietsbaan. „Het was een fijne ontmoeting. We hebben hier een positief gevoel bij”, vertelt De Loo. „Het is een goede, tijdelijke optie, die zeker geschikt zal zijn voor de meer gevorderde rijders.”

Soelaas?

De freeriders zijn mountainbikers die met hoge snelheid een parcours afleggen en daarbij duizelingwekkende sprongen maken. Op last van de gemeente Beekdaelen en de provincie Limburg moeten ze vertrekken uit het Stammenderbos, hun huidige thuisbasis. Sinds 2017 zijn ze al met diverse partijen in gesprek om een nieuwe locatie te vinden, tot dusver zonder succes.

Vervuurt en zijn groeve lijken echter soelaas te kunnen bieden. „We zien wel mogelijkheden om op het terrein iets te doen, als we deze groep hiermee kunnen helpen”, zegt de ondernemer. „Hoe precies weten we nu nog niet, maar we zijn er serieus mee bezig.”

Huiswerk

De fietsers zijn in ieder geval met huiswerk opgezadeld: zij gaan nu op papier een conceptbaan intekenen, waarna de twee partijen verder praten. „Overigens staan we ook open voor nog andere locaties”, benadrukt De Loo. „We willen namelijk ook een baan waarop beginners straks terecht kunnen. Dus we focussen niet alleen op deze plek.”

Door Tom Janssen – Dagblad De Limburger

Dinsdag 24 oktober 2023

Groen licht voor komst omstreden vakantiepark in groeve in Schinnen

– Nuth/Schinnen –

De gemeenteraad van Beekdaelen heeft dinsdag ingestemd met de komst van een vakantiepark in de groeve Bruls in Schinnen. Het plan leidde de voorbije weken tot flink wat discussie in de politiek en daarbuiten.

Tom Janssen – Dagblad De Limburger

Dinsdag 26 september 2023

 

Zelfs binnen de coalitie in de Beekdaelense raad was lang niet iedereen voorstander van de ontwikkeling van een vakantiepark in de groeve van de familie Bruls. Enkele leden van coalitiepartijen stemden tegen, bleek na hoofdelijke stemming. Met 14 tegen 11 stemmen werd het voorstel aangenomen.

Vrees

De afgelopen weken liep de discussie rondom de mogelijke komst van het park hoog op. Omwonenden vreesden voor overlast door de ontgronding van de groeve, bouwverkeer en bezoekers. Ze haalden ruim elfhonderd steunbetuigingen op. Ook was er kritiek uit de gemeenschap op de communicatie en de informatievoorziening door Bruls. Milieugroep Schinnen-Spaubeek was echter wel positief, vooral over de voorgenomen vergroening van het gebied.

Eerst ontgronden

Het vakantiepark in Schinnen, dat Silt zal gaan heten, krijgt volgens de plannen straks een kleinschalig en groen karakter. Er zullen straks zestig huisjes verrijzen op het terrein, variërend in grootte. Daarnaast zal er een waterplas gerealiseerd worden, met behulp van grondwater. Ook op andere plekken in groeve zal volgens de plannen natuurontwikkeling gestimuleerd worden. De eerste jaren zal er echter nog ontgrond worden. Het duurt nog zeker tot 2030 voordat het hele project is gerealiseerd.

Motie

Via een motie werd het college nog wel opgedragen om de raad in gelegenheid te stellen om bezwaren kenbaar te maken, mocht Bruls in de toekomst het park gedeeltelijk of zelfs helemaal willen uitponden. De raad wil namelijk voorkomen dat delen van het park mogelijk onder meerdere eigenaren komen te vallen.

Standpunt bestuur over het project SILT toegelicht

Door de vele media-aandacht en de petitie in social media van de tegenstanders van het project SILT krijgen wij veel vragen over ons standpunt. Ook horen we geluiden dat wij de natuur en de leefomgeving zouden verkwanselen en onder een hoedje spelen met Bruls bv. Daarom lijkt het ons goed om ons standpunt en de argumenten waarop dat gestoeld is nogmaals onder de aandacht te brengen.

Uitgangssituatie

De Milieugroep heeft zich in het verleden met succes sterk gemaakt voor het beëindigen van het storten van huisvuil in de groeve aan de Grubbenweg en de Hettekensweg. Het plan was destijds om ook in de huidige groeve aan de westzijde van de Grubbenweg verder te gaan met het storten van huisvuil. Mede door onze lobby is dat voorkomen en heeft de voormalige gemeente Schinnen de groeve bestemd als natuur.

Wij dachten dat daarmee de toekomst van deze groeve als natuurgebied verzekerd was. Helaas blijkt alleen een bestemming  niet duurzaam te zijn. In de provinciale Omgevingsvisie Limburg POL 2014 heeft de groeve geen natuurstatus gekregen waardoor er voor de eigenaren ontwikkelingsruimte is.

Een ander aandachtspunt is het eigenaarschap en beheer van een natuurgebied en specifiek een groeve. Wij hebben ons sterk gemaakt om voor zowel de groeve Spaubeek als de groeve Schinnen een goede eindbeheerder te vinden die ook de natuur en veiligheid kan garanderen. Voor groeve Spaubeek geldt een aan de ontgrondingsvergunning gekoppeld Eindafwerkingsplan als natuurgebied. Hiermee heeft deze groeve ook in de provinciale plannen een natuurstatus. Echter geen Goudgroene Natuur waarvoor beheersubsidie beschikbaar komt. Dit weerhoud natuur beherende organisaties als Stichting Het Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten ervan om deze groeve in eigendom en beheer te nemen. Binnenkort is deze groeve geheel afgewerkt en wordt Attero de eigenaar. Deze is in gesprek met enkele particulieren om de groeve over te nemen met als voorwaarde dat het Eindafwerkingsplan in stand gehouden wordt.

Voor de groeve Schinnen ligt dit echter complexer. Er is geen verplichting voor de eigenaren om de groeve in te richten als natuurgebied. Omdat het op provinciaal niveau geen status als natuur heeft zijn natuur beherende instanties niet geïnteresseerd om deze groeve aan te kopen.

De huidige eigenaar, Bruls bv,  blijft verantwoordelijk voor de groeve en dus ook voor de veiligheid. In het verleden is interesse getoond om er een motorcrosscentrum te vestigen en om in de groeve licht vervuilde grond op te slaan. Beide zaken waar wij op tegen zijn.  De natuur in de groeve gewoon haar gang laten gaan is ook een optie, maar openstelling voor het publiek is dan niet mogelijk omdat de steilranden te gevaarlijk zijn. Instortingsgevaar is een te groot risico. De natuurkwaliteit zal erg gering zijn. Er zal een droog pionier bos ontstaan van voornamelijk berk, acacia (robinia) en wilg. Bijzondere soorten zoals de vroedmeesterpad en zandbijen zullen hierdoor verdwijnen. Meer algemene bossoorten zoals vos, ree en das blijven wel aanwezig.

De huidige eigenaar is vanwege de hoge kosten en het ontbreken van verplichtingen niet van plan om de groeve in te richten als gevarieerd natuurgebied met wandelpaden en veilige taluds. Maar wil dit wel opnemen als onderdeel  van een totaalplan.

Dit was ons uitgangspunt bij onze visie op het project SILT.

Onze visie

Als eigenaar van de huidige groeve en het voormalige vuilstort heeft Bruls bv. een ontwikkelingsplan laten opstellen voor het gehele gebied. Opzet van dit plan is een multifunctioneel gebied voor natuur, recreatie en energieopwekking. Dit plan is diverse keren met de Milieugroep besproken en door ons beoordeeld.  Op meerdere punten is het plan naar aanleiding van onze opmerkingen aangepast. Enkele punten moeten nu nog aangepast worden naar aanleiding van de zienswijze:

  • het aantal evenementen dat voor ons nul moet worden om rust en stilte te waarborgen;
  • de hoogte van de gebouwen in de groeve mag niet boven de groeverand uit komen om geen visuele invloed op de omgeving en het landschap te hebben ;
  • een telecommast is niet gewenst en niet nodig;
  • bij de dassenburcht in de Hettekensweg moeten beschermende maatregelen voor de das genomen worden.

Wat vinden wij goed aan het plan?

  • De aanleg van een zonnepark het voormalige stort draagt bij aan een onze gemeentelijke opgave voor duurzame energieopwekking en heeft een positief effect op het klimaatbeleid.
  • Het voormalige stort wordt ingericht met een variatie aan struwelen en kruidenrijke graslanden waardoor de biodiversiteit toe neemt ten opzichte van de huidige situatie.
  • In de helft van de groeve komen maximaal 60 recreatiewoningen (incl. 4 st. boven het restaurant). Deze woningen worden geïntegreerd in het landschap en zijn niet zichtbaar vanuit de omgeving. Slechts het restaurant bij de ingang is zichtbaar vanuit de Grubbenweg. De aard van de woningen en de inrichting van het gebied staan garant voor rustige recreatie. Doordat de huisjes in een groeve liggen blijft de stilte in de omgeving gewaarborgd. Het gebied is tevens alleen toegankelijk vanuit de Hettekensweg met een voetgangersbrug over de Grubbenweg. Auto’s blijven op het voormalige stort.
  • De helft van de groeve wordt ingericht als natuurgebied dat ook beperkt toegankelijk wordt voor omwonenden.
  • Door de aanleg van een waterplas, kleine hoogteverschillen en verschillende groeiomstandigheden wordt het gebied aantrekkelijker voor een veelheid van flora en fauna. Voor soorten als vos en ree maar ook bijzondere soorten als de vroedmeesterpad en das blijft ruimte.

 

Conclusie

Onze algemene conclusie is dat het plan SILT een betere oplossing voor het gebied is dan niets doen en afwachten welke invulling de groeve in de toekomst krijgt. Er is geen garantie dat dan de groeve wel helemaal natuurgebied wordt.

Uiteraard zal het wat drukker worden in de omgeving door recreanten (fietsers en wandelaars) maar dat is ook een autonome ontwikkeling in onze gemeente. Omdat de toegang niet via Nagelbeek is vinden wij dit geen inbreuk op de leefomgeving.

Milieugroep tegen bouwen in het Stammenderbos door het COA

Samen met een groep omwonenden en het IVN Spaubeek onderzoekt de Milieugroep de mogelijkheden om een nieuwe aantasting van het Stammenderbos te voorkomen. Het gaat om de uitbreiding van de COA-locatie in een rijksmonument, het in 1946 herbouwde Retraitehuis Sint Ignatius in Sweikhuizen waarin al sinds vele jaren ca. 280 asielzoekers gehuisvest zijn. Bouwen tegen Natura 2000 aan is een curieuze optie, zeker gezien de stikstofproblematiek en het feit dat er alternatieve oplossingen zijn.

AZC Sweijkhuizen met de contouren van de tijdelijke woonunits AZC

Een tijdelijke huisvesting van 150 mensen in wooncontainers en daarna het historische retraitehuis verbouwen om daar de 150 extra bewoners te kunnen plaatsen, vinden wij geen goed plan. Dit is wel het voorstel in de motie die door de gemeenteraad van Beekdaelen is aangenomen. Het College B&W wil die motie uitvoeren. De Gemeente Beek gaat hierin mee en is desgevraagd niet van plan op te komen voor de belangen van hun inwoners die door het project worden geraakt. Immers het tegen het AZC aan gelegen buurtschap Oude Kerk valt onder de gemeente Beek terwijl het Stammenderbos en het AZC gelegen zijn in de gemeente Beekdaelen. Ondanks vragen aan het College en de raad van de gemeente Beekdaelen is deze gemeente niet voornemens om de bewoners van Oude Kerk rechtstreeks te informeren. Dat vind men een verantwoordelijkheid van de gemeente Beek en het COA.

De soorten en leefgebieden in het Natura 2000-gebied Geleenbeekdal zijn zeer kwetsbaar voor verstoring door stikstof, geluid, licht en verkeer. Door dit plan gaan deze invloeden fors toenemen. Uit de door de provincie Limburg in februari 2023 gepubliceerde Natuurdoelanalyse N2000 Geleenbeekdal blijkt dat de voor het Stammenderbos karakteristieke Eiken-Haagbeukenbossen en Vochtige Alluviale bossen een te hoge stikstofbelasting hebben voor de instandhouding. Extra stikstof voor deze bossen door middel van toename van verkeer en bouwactiviteiten zijn daarom taboe.

Het uit 1948 stammende parkbos herbergt diverse bijzondere en zelfs monumentale bomen. Voor de wooncontainers zullen meerdere bomen moeten wijken.

Voor de milieugroep is het vanzelfsprekend dat het COA en de gemeente komen met een zorgvuldig onderzoek naar de effecten op natuur, milieu, rust en beleving. Behalve de gemeente zal ook de provincie moeten instemmen door een natuurontheffing te verlenen.

Het COA heeft in december 2022 en februari 2023 informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden. Op beide bijeenkomsten is vrijwel hetzelfde gepresenteerd, namelijk de uitgangspunten van de uitbreiding, de locatie en de grootte voorzien van globale schetsen. Op de bijeenkomst van december werd nog gekoerst op het plan om de woonunits in het voorjaar te kunnen plaatsen. In februari kon men echter geen planning meer geven omdat de onderzoeken naar de haalbaarheid nog in volle gang waren.

Indien door de gemeente een omgevingsvergunning wordt verleend is inspraak vereist. De milieugroep, alsmede de omwonenden en het IVN SpauBeek zullen hiervan gebruik maken en om de initiatiefnemers te wijzen op de onwenselijkheid van dit plan. Indien de bezwaren terzijde geschoven worden is een gang naar de rechter niet ondenkbaar.
Aantasting van Natura2000-gebied wordt soms als acceptabel gezien als er een groot maatschappelijk belang is en er geen alternatieven zijn. Dat laatste is hier zeker niet het geval. Zo werd kort geleden de prima locatie op het USAG-terrein in Schinnen gesloten. Ook elders in de gemeente zijn voldoende leegstaande panden waar een COA-locatie geen natuurschade oplevert en de bewoners echt kunnen deelnemen aan de samenleving, in plaats van ver buiten het dorp te worden weggestopt.

In een artikel van het dagblad De Limburger van 10 mei 2023 wordt gewag gemaakt van een brief van het CAO aan de College van Beekdaelen dat de uitbreiding van het AZC vooralsnog niet haalbaar is. Of dit ook zo blijft wachten wij af. Ondertussen blijven wij het proces kritisch volgen.

Vakantiepark Schinnen stap dichterbij, gemeente ziet ondanks verzet geen onoverkomelijke bezwaren

Bron: De Limburger, 22 juni 2023

De firma Bruls dient binnen enkele weken de vergunningaanvraag in voor vakantiepark Silt in Schinnen. De gemeente staat daar positief tegenover, ondanks bezwaren van een aantal omwonenden.

Geertjan Claessens

De gemeenteraad van Beekdaelen moet eind september een besluit nemen over de komst van vakantiepark Silt in Schinnen. De firma Bruls dient daarvoor binnen enkele weken de vergunningaanvraag in. Volgens de gemeente zijn er geen onoverkomelijke bezwaren tegen het plan, dat voorziet in de aanleg van vakantiehuisjes, zonnepanelen, een vijver en groen in de vroegere groeve aan de Hettekensweg.

Lees ook: Wordt groeve in Schinnen een waar vakantieparadijs? Hoge investering voor luxe park vertaald in forse prijzen

Eerder maakten ruim driehonderd bewoners bezwaar, terwijl ook diverse raadsleden bedenkingen uitten. Ze vrezen voor overlast en aantasting van groen. Volgens medebestuurder Christian van Daal van de firma Bruls is een groot deel van de bezwaren weggenomen. Enkele zaken zijn aangepast. Zo zouden er twaalf evenementen per jaar op het terrein mogen plaatsvinden, maar dat wordt nu teruggebracht tot een minimum.

Lees ook: Plan vakantiepark bij Schinnen verdeelt politiek Beekdaelen: vrees voor overlast en aantasting groen

Van Daal is verbaasd dat sommige bewoners die van tevoren meepraatten over de plannen zich tegen de komst van het vakantiepark keerden. Volgens hem is een deel van de mensen die hun handtekening hebben gezet onder een protestbrief daarvan teruggekomen.

De milieugroep Schinnen-Spaubeek staat positief tegenover de plannen, maar wil wel garanties voor bescherming van natuur. Daarnaast vindt de milieugroep dat het gebied toegankelijk moet zijn voor omwonenden, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

1 2 3 5