Omgevingsvergunning verleend bouw silo’s Katoennatie

Onlangs is door het college van B&W van Beekdaelen de omgevingsvergunning verleend aan Katoennatie (wereldwijd transportbedrijf) voor een nieuwe loods en silobatterij op het bedrijventerrein De Horsel te Nuth (langs de A76).

De nieuwe silo’s (60 stuks) worden véél hoger dan in het bestemmingsplan staat voorgeschreven: 31 meter hoog i.p.v. de toegestane hoogte van 10 meter.

De gemeenteraad van Nuth is vorige jaar akkoord gegaan met de bouw van deze silo’s. De gemeente schermde zelfs met deze silo’s als landmark, maar wij als Milieugroep zagen dat niet zitten…

De Milieugroep is daarop in gesprek gegaan met Katoennatie en hun architect; na enkele constructieve gesprekken bleken zij welwillend met onze bezwaren om te gaan en hadden zij voorgesteld om de architectuur voor hun rekening te verzachten. Aan de zichtzijde (richting Schinnen) van de silo’s zouden dan camouflage-netten of een camouflageprint  worden  aangebracht: op montagefoto’s van de architect was te zien dat de silo’s vanuit het Centraal Plateau nauwelijks zichtbaar zouden zijn, en ook vanaf de A76 veel minder zouden opvallen.

Na een serieuze afweging te hebben gemaakt,  hadden we besloten om inderdaad géén bezwaar te maken tegen de vergunning, omdat we dachten dat de kans van slagen in deze situatie zéér gering was. En ons gevoel bleek te kloppen: een bezwaar van het buurtschap Thull (gemeente Schinnen) werd eerder dit jaar afgewezen en de kritiek van de twee coalitie-partijen uit Schinnen (Vernieuwingsgroep en CDA) werd weggewuifd. De Gemeente Nuth is in september met de plannen van de hoge silo’s akkoord gegaan en de vergunning is nu dus definitief.

Maar door onze bemoeienis worden de silo’s in elk geval wél gebouwd met deze “verzachtende” architectuur (camouflageprint) en zullen ze beter in het landschap passen.

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0951.OV2018Industriest2-VA01/t_NL.IMRO.0951.OV2018Industriest2-VA01.html#begin

Uitbreiding groothandel Naanhof

Via een bekendmaking van de provincie werd het de milieugroep duidelijk dat de Naanhof (Nuth) plannen heeft om uit te breiden. Deze nieuwbouw betreft groothandelsactiviteiten. Deze uitbreiding ligt dicht bij het waardevolle groengebied Natura 2000-gebied van de Geleenbeek. Een en ander werd ons duidelijk via een ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten betreffende een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Bestudering van dit besluit laat zien dat de uitbreiding gelegen is op gronden van de Buitenring. Deze uitbreiding ligt niet in Nuth maar aan de andere kant van de weg, namelijk in de gemeente Heerlen, en notabene midden in een groene zone van de nieuwe Buitenring!

Wij hebben vervolgens navraag gedaan bij de gemeente Heerlen. Het resultaat was (na twee maanden wachten op antwoord) dat wij hiervoor bij de provincie moesten zijn, omdat de nieuwbouw in het provinciaal inpassingsplan (PIP) Buitenring ligt. Een PIP is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan. In zo’n plan staat beschreven waar er wat gebouwd mag gaan worden en welke grond waarvoor is bestemd.

Dat is natuurlijk vreemd want het noodzakelijke PIP is geschreven voor de aanleg van de Buitenring, maar wordt nu gebruikt om een nieuwe vestiging van de groothandel Naanhof te bouwen. Bovendien is de grond waarop de nieuwbouw komt, compensatiegrond voor de natuur die verloren ging bij de aanleg van de Buitenring. Het blijkt dat er door de provincie en de Naanhof na veel geharrewar in 2016 een overeenkomst is gesloten waarin staat dat de Naanhof haar groothandel mag bouwen in de lus van de Buitenring …

Wij hebben in ieder geval gereageerd op bovenstaand ontwerpbesluit en een zienswijze ingediend. Wij hebben hierover ook contact gehad met het IVN Nuth en ook zij hebben een zienswijze ingediend.
Er zijn voor ons veel pijnpunten zoals: Waarom kan de verplaatsing van de
groothandel niet richting de Horsel in Nuth, of elders ? Wij zijn natuurlijk zeer benieuwd naar het vervolg en wachten op een reactie van de provincie. Ons is in een recent gesprek met alle partijen over deze kwestie toegezegd dat we bij vervolggesprekken betrokken worden.