Ook groen licht provincie voor vakantiepark Schinnen

– Schinnen/Maastricht –

Na de gemeenteraad van Beekdaelen gaat nu ook de provincie akkoord met de aanleg van vakantiepark Silt in de groeve Bruls aan de rand van Schinnen. De gemeente kon de bedenkingen hierover wegnemen.

Door Geertjan Claessens – Dagblad De Limburger

Dinsdag 24 oktober 2023

De provincie maakte eerder opmerkingen over de afwerking van het vroegere stort en de geplande zonnepanelen in het gebied met de bestemming natuur. Die zonneweide maakt nu deel uit van plannen voor het grootschalig opwekken van groene stroom in de provincie. Er geldt een uitzondering op de regels voor dit soort initiatieven in groengebieden.

De gemeente stelt dat er geen activiteiten zullen plaatsvinden die de afwerklaag van het stort aantasten. Verder wordt een verontreiniging met kankerverwekkende stoffen (PAK’s) die op het terrein is aangetroffen nog ‘ingepakt’.

Veel omwonenden zijn fel tegen het ‘groene’ vakantiepark omdat ze vrezen voor drukte en overlast, ook van de ontgronding die aan de bouw voorafgaat.

Ook in de gemeenteraad was er veel discussie, maar ging een meerderheid akkoord.

Groen licht voor komst omstreden vakantiepark in groeve in Schinnen

– Nuth/Schinnen –

De gemeenteraad van Beekdaelen heeft dinsdag ingestemd met de komst van een vakantiepark in de groeve Bruls in Schinnen. Het plan leidde de voorbije weken tot flink wat discussie in de politiek en daarbuiten.

Tom Janssen – Dagblad De Limburger

Dinsdag 26 september 2023

 

Zelfs binnen de coalitie in de Beekdaelense raad was lang niet iedereen voorstander van de ontwikkeling van een vakantiepark in de groeve van de familie Bruls. Enkele leden van coalitiepartijen stemden tegen, bleek na hoofdelijke stemming. Met 14 tegen 11 stemmen werd het voorstel aangenomen.

Vrees

De afgelopen weken liep de discussie rondom de mogelijke komst van het park hoog op. Omwonenden vreesden voor overlast door de ontgronding van de groeve, bouwverkeer en bezoekers. Ze haalden ruim elfhonderd steunbetuigingen op. Ook was er kritiek uit de gemeenschap op de communicatie en de informatievoorziening door Bruls. Milieugroep Schinnen-Spaubeek was echter wel positief, vooral over de voorgenomen vergroening van het gebied.

Eerst ontgronden

Het vakantiepark in Schinnen, dat Silt zal gaan heten, krijgt volgens de plannen straks een kleinschalig en groen karakter. Er zullen straks zestig huisjes verrijzen op het terrein, variërend in grootte. Daarnaast zal er een waterplas gerealiseerd worden, met behulp van grondwater. Ook op andere plekken in groeve zal volgens de plannen natuurontwikkeling gestimuleerd worden. De eerste jaren zal er echter nog ontgrond worden. Het duurt nog zeker tot 2030 voordat het hele project is gerealiseerd.

Motie

Via een motie werd het college nog wel opgedragen om de raad in gelegenheid te stellen om bezwaren kenbaar te maken, mocht Bruls in de toekomst het park gedeeltelijk of zelfs helemaal willen uitponden. De raad wil namelijk voorkomen dat delen van het park mogelijk onder meerdere eigenaren komen te vallen.

Standpunt bestuur over het project SILT toegelicht

Door de vele media-aandacht en de petitie in social media van de tegenstanders van het project SILT krijgen wij veel vragen over ons standpunt. Ook horen we geluiden dat wij de natuur en de leefomgeving zouden verkwanselen en onder een hoedje spelen met Bruls bv. Daarom lijkt het ons goed om ons standpunt en de argumenten waarop dat gestoeld is nogmaals onder de aandacht te brengen.

Uitgangssituatie

De Milieugroep heeft zich in het verleden met succes sterk gemaakt voor het beëindigen van het storten van huisvuil in de groeve aan de Grubbenweg en de Hettekensweg. Het plan was destijds om ook in de huidige groeve aan de westzijde van de Grubbenweg verder te gaan met het storten van huisvuil. Mede door onze lobby is dat voorkomen en heeft de voormalige gemeente Schinnen de groeve bestemd als natuur.

Wij dachten dat daarmee de toekomst van deze groeve als natuurgebied verzekerd was. Helaas blijkt alleen een bestemming  niet duurzaam te zijn. In de provinciale Omgevingsvisie Limburg POL 2014 heeft de groeve geen natuurstatus gekregen waardoor er voor de eigenaren ontwikkelingsruimte is.

Een ander aandachtspunt is het eigenaarschap en beheer van een natuurgebied en specifiek een groeve. Wij hebben ons sterk gemaakt om voor zowel de groeve Spaubeek als de groeve Schinnen een goede eindbeheerder te vinden die ook de natuur en veiligheid kan garanderen. Voor groeve Spaubeek geldt een aan de ontgrondingsvergunning gekoppeld Eindafwerkingsplan als natuurgebied. Hiermee heeft deze groeve ook in de provinciale plannen een natuurstatus. Echter geen Goudgroene Natuur waarvoor beheersubsidie beschikbaar komt. Dit weerhoud natuur beherende organisaties als Stichting Het Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten ervan om deze groeve in eigendom en beheer te nemen. Binnenkort is deze groeve geheel afgewerkt en wordt Attero de eigenaar. Deze is in gesprek met enkele particulieren om de groeve over te nemen met als voorwaarde dat het Eindafwerkingsplan in stand gehouden wordt.

Voor de groeve Schinnen ligt dit echter complexer. Er is geen verplichting voor de eigenaren om de groeve in te richten als natuurgebied. Omdat het op provinciaal niveau geen status als natuur heeft zijn natuur beherende instanties niet geïnteresseerd om deze groeve aan te kopen.

De huidige eigenaar, Bruls bv,  blijft verantwoordelijk voor de groeve en dus ook voor de veiligheid. In het verleden is interesse getoond om er een motorcrosscentrum te vestigen en om in de groeve licht vervuilde grond op te slaan. Beide zaken waar wij op tegen zijn.  De natuur in de groeve gewoon haar gang laten gaan is ook een optie, maar openstelling voor het publiek is dan niet mogelijk omdat de steilranden te gevaarlijk zijn. Instortingsgevaar is een te groot risico. De natuurkwaliteit zal erg gering zijn. Er zal een droog pionier bos ontstaan van voornamelijk berk, acacia (robinia) en wilg. Bijzondere soorten zoals de vroedmeesterpad en zandbijen zullen hierdoor verdwijnen. Meer algemene bossoorten zoals vos, ree en das blijven wel aanwezig.

De huidige eigenaar is vanwege de hoge kosten en het ontbreken van verplichtingen niet van plan om de groeve in te richten als gevarieerd natuurgebied met wandelpaden en veilige taluds. Maar wil dit wel opnemen als onderdeel  van een totaalplan.

Dit was ons uitgangspunt bij onze visie op het project SILT.

Onze visie

Als eigenaar van de huidige groeve en het voormalige vuilstort heeft Bruls bv. een ontwikkelingsplan laten opstellen voor het gehele gebied. Opzet van dit plan is een multifunctioneel gebied voor natuur, recreatie en energieopwekking. Dit plan is diverse keren met de Milieugroep besproken en door ons beoordeeld.  Op meerdere punten is het plan naar aanleiding van onze opmerkingen aangepast. Enkele punten moeten nu nog aangepast worden naar aanleiding van de zienswijze:

  • het aantal evenementen dat voor ons nul moet worden om rust en stilte te waarborgen;
  • de hoogte van de gebouwen in de groeve mag niet boven de groeverand uit komen om geen visuele invloed op de omgeving en het landschap te hebben ;
  • een telecommast is niet gewenst en niet nodig;
  • bij de dassenburcht in de Hettekensweg moeten beschermende maatregelen voor de das genomen worden.

Wat vinden wij goed aan het plan?

  • De aanleg van een zonnepark het voormalige stort draagt bij aan een onze gemeentelijke opgave voor duurzame energieopwekking en heeft een positief effect op het klimaatbeleid.
  • Het voormalige stort wordt ingericht met een variatie aan struwelen en kruidenrijke graslanden waardoor de biodiversiteit toe neemt ten opzichte van de huidige situatie.
  • In de helft van de groeve komen maximaal 60 recreatiewoningen (incl. 4 st. boven het restaurant). Deze woningen worden geïntegreerd in het landschap en zijn niet zichtbaar vanuit de omgeving. Slechts het restaurant bij de ingang is zichtbaar vanuit de Grubbenweg. De aard van de woningen en de inrichting van het gebied staan garant voor rustige recreatie. Doordat de huisjes in een groeve liggen blijft de stilte in de omgeving gewaarborgd. Het gebied is tevens alleen toegankelijk vanuit de Hettekensweg met een voetgangersbrug over de Grubbenweg. Auto’s blijven op het voormalige stort.
  • De helft van de groeve wordt ingericht als natuurgebied dat ook beperkt toegankelijk wordt voor omwonenden.
  • Door de aanleg van een waterplas, kleine hoogteverschillen en verschillende groeiomstandigheden wordt het gebied aantrekkelijker voor een veelheid van flora en fauna. Voor soorten als vos en ree maar ook bijzondere soorten als de vroedmeesterpad en das blijft ruimte.

 

Conclusie

Onze algemene conclusie is dat het plan SILT een betere oplossing voor het gebied is dan niets doen en afwachten welke invulling de groeve in de toekomst krijgt. Er is geen garantie dat dan de groeve wel helemaal natuurgebied wordt.

Uiteraard zal het wat drukker worden in de omgeving door recreanten (fietsers en wandelaars) maar dat is ook een autonome ontwikkeling in onze gemeente. Omdat de toegang niet via Nagelbeek is vinden wij dit geen inbreuk op de leefomgeving.

Vakantiepark Schinnen stap dichterbij, gemeente ziet ondanks verzet geen onoverkomelijke bezwaren

Bron: De Limburger, 22 juni 2023

De firma Bruls dient binnen enkele weken de vergunningaanvraag in voor vakantiepark Silt in Schinnen. De gemeente staat daar positief tegenover, ondanks bezwaren van een aantal omwonenden.

Geertjan Claessens

De gemeenteraad van Beekdaelen moet eind september een besluit nemen over de komst van vakantiepark Silt in Schinnen. De firma Bruls dient daarvoor binnen enkele weken de vergunningaanvraag in. Volgens de gemeente zijn er geen onoverkomelijke bezwaren tegen het plan, dat voorziet in de aanleg van vakantiehuisjes, zonnepanelen, een vijver en groen in de vroegere groeve aan de Hettekensweg.

Lees ook: Wordt groeve in Schinnen een waar vakantieparadijs? Hoge investering voor luxe park vertaald in forse prijzen

Eerder maakten ruim driehonderd bewoners bezwaar, terwijl ook diverse raadsleden bedenkingen uitten. Ze vrezen voor overlast en aantasting van groen. Volgens medebestuurder Christian van Daal van de firma Bruls is een groot deel van de bezwaren weggenomen. Enkele zaken zijn aangepast. Zo zouden er twaalf evenementen per jaar op het terrein mogen plaatsvinden, maar dat wordt nu teruggebracht tot een minimum.

Lees ook: Plan vakantiepark bij Schinnen verdeelt politiek Beekdaelen: vrees voor overlast en aantasting groen

Van Daal is verbaasd dat sommige bewoners die van tevoren meepraatten over de plannen zich tegen de komst van het vakantiepark keerden. Volgens hem is een deel van de mensen die hun handtekening hebben gezet onder een protestbrief daarvan teruggekomen.

De milieugroep Schinnen-Spaubeek staat positief tegenover de plannen, maar wil wel garanties voor bescherming van natuur. Daarnaast vindt de milieugroep dat het gebied toegankelijk moet zijn voor omwonenden, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Het groevenplan “Silt”

In het laatste Stortfront hebben wij geschreven dat de firma Bruls aan ontwerpbureau HeusschenCopier opdracht heeft gegeven een plan te ontwikkelen voor de groeven in Schinnen en Spaubeek. Onlangs is dit plan onder de naam “Silt” gepresenteerd aan de politiek (Provincie, colleges van B&W en gemeenteraden van Beekdaelen en Beek). Ook de bewoners in de omgeving zijn via een flyer geïnformeerd (zie ook: www.beleefsilt.nl). Het betreft een eerste opzet, waarbij het voor de ondernemer van belang is te weten te komen of er voldoende draagvlak voor de plannen bestaat.

Kritisch realistische blik
Ongetwijfeld zullen er vragen zijn, zullen er voorstanders zijn, maar ook mensen die deze plannen niet zullen onderschrijven. Ook het bestuur van de Milieugroep kijkt met een kritische blik naar de ontwikkelingen. Maar ook vanuit een realistisch standpunt.
Jarenlang hebben wij geijverd voor enkel natuurontwikkeling in de groeven maar dat lijkt toch geen haalbare kaart. We kunnen als Milieugroep wel veel willen, maar uiteindelijk is de groeve niet van “ons” en zal dus altijd via overleg naar een oplossing moeten worden gezocht.
Voor de groeve in Schinnen is destijds door de Provincie een ontgrondingsvergunning verleend zonder een afwerkplicht. De bedoeling was namelijk om de groeve vol te storten met afval. In de jaren negentig is echter de kijk op ons afval veranderd. In plaats van storten is nu hergebruik en verbranding het motto. De groeve is niet meer nodig als voorziene stortplaats en ligt nu al vele jaren te wachten op een definitieve bestemming. De vraag is nog steeds wat de beste bestemming wordt.


Verschillende opties
Een optie is de groeve te laten liggen, zoals hij er nu bij ligt. Eigenaar fa. Bruls laat het terrein dan langzaam dichtgroeien met bos en zorgt dat het hek bezoekers blijft tegenhouden. Het terrein is immers te gevaarlijk om zomaar open te stellen en er zouden allerlei illegale activiteiten kunnen komen (denk aan motorcross).
Een tweede optie is de groeve inrichten voor enkel natuurontwikkeling met zeer extensieve recreatie. Deze optie heeft onze voorkeur, maar dat vraagt wel om een investering waar geen inkomsten tegenover staan. Dat zou kunnen als de groeve wordt aangekocht. De vraag is wie honderdduizenden euro’s wil en kan betalen voor een groeve waar enkel natuurontwikkeling mag plaatsvinden en die blijvend geld kost voor het beheer ervan.
Provincie en gemeenten hebben hier geen geld voor begroot en ook bij natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Limburgs landschap zijn er onvoldoende financiële mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is de groeve Spaubeek, waarvan Attero voor een groot deel eigenaar is. Attero probeert tevergeefs al een aantal jaren hun deel voor € 200.000 te verkopen (als natuurterrein).

Verdienmodel en natuur
Een optie die wel zou kunnen slagen, is het voorgestelde groevenplan “Silt”. Dit bevat namelijk een verdienmodel. Er zal (mee)verdiend worden aan de zonnepanelen op de stortplaats in Schinnen, aan de verhuur van deze stortplaats aan Attero, aan een brasserie en aan een veertigtal vakantiehuisjes in de groeve Schinnen. Er komt dan enige bebouwing, het terrein wordt opengesteld en het zal niet meer zo stil zijn als nu.
Maar aan de andere kant komt er in een groot deel van de groeve Schinnen water en is er heel veel ruimte voor natuurontwikkeling. En voor de groeve in Spaubeek geldt dat deze in 2022 wordt opgeleverd conform het afgesproken afwerkplan (met vijvers, natuurontwikkeling en wandelpaden).


Geen stilstand
Om te beoordelen of dit groevenplan met verdienmodel op deze plek gewenst is, moet men ook kijken naar de alternatieven. Zolang de groeve Schinnen leeg ligt, bestaat het risico dat er andere voorstellen komen. Zo zou de groeve gebruikt kunnen worden om vervuilde grond of slib te storten. Of het terrein gaat gebruikt worden voor de overslag van grondstoffen. Ook motorcross-clubs zijn geïnteresseerd. Er zijn in het verleden al ideeën geweest om er een overdekt motorcrosscircuit te bouwen.
Als bestuur van de Milieugroep vinden wij dat er na zoveel jaren stilstand een oplossing moet komen, niet alleen voor de lege groeve in Schinnen, maar voor het hele groevengebied. Een oplossing die garanties biedt voor mooie natuur, die vrij toegankelijk is voor bezoekers, die de overlast voor omwonenden beperkt houdt en die het gebied als geheel een boost geeft voor zowel natuur als extensieve recreatie. In onze gesprekken met de initiatiefnemers zijn dit dan ook de zaken waarvoor wij ons hard maken. Daar mogen de leden ons aan houden.

Meepraten
Het bestuur hoort graag uw ideeën over het groevenplan. Dat kan via de bekende adressen of door een van ons aan te spreken. Ook zal onze ledenvergadering in september (als Corona het toestaat) voor een belangrijk deel in het teken staan van het groevenplan. Daar kunnen we samen het gesprek aangaan op basis van de laatste informatie.
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. U kunt ons altijd mailen
milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com