Standpunt bestuur over het project SILT toegelicht

Door de vele media-aandacht en de petitie in social media van de tegenstanders van het project SILT krijgen wij veel vragen over ons standpunt. Ook horen we geluiden dat wij de natuur en de leefomgeving zouden verkwanselen en onder een hoedje spelen met Bruls bv. Daarom lijkt het ons goed om ons standpunt en de argumenten waarop dat gestoeld is nogmaals onder de aandacht te brengen.

Uitgangssituatie

De Milieugroep heeft zich in het verleden met succes sterk gemaakt voor het beëindigen van het storten van huisvuil in de groeve aan de Grubbenweg en de Hettekensweg. Het plan was destijds om ook in de huidige groeve aan de westzijde van de Grubbenweg verder te gaan met het storten van huisvuil. Mede door onze lobby is dat voorkomen en heeft de voormalige gemeente Schinnen de groeve bestemd als natuur.

Wij dachten dat daarmee de toekomst van deze groeve als natuurgebied verzekerd was. Helaas blijkt alleen een bestemming  niet duurzaam te zijn. In de provinciale Omgevingsvisie Limburg POL 2014 heeft de groeve geen natuurstatus gekregen waardoor er voor de eigenaren ontwikkelingsruimte is.

Een ander aandachtspunt is het eigenaarschap en beheer van een natuurgebied en specifiek een groeve. Wij hebben ons sterk gemaakt om voor zowel de groeve Spaubeek als de groeve Schinnen een goede eindbeheerder te vinden die ook de natuur en veiligheid kan garanderen. Voor groeve Spaubeek geldt een aan de ontgrondingsvergunning gekoppeld Eindafwerkingsplan als natuurgebied. Hiermee heeft deze groeve ook in de provinciale plannen een natuurstatus. Echter geen Goudgroene Natuur waarvoor beheersubsidie beschikbaar komt. Dit weerhoud natuur beherende organisaties als Stichting Het Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten ervan om deze groeve in eigendom en beheer te nemen. Binnenkort is deze groeve geheel afgewerkt en wordt Attero de eigenaar. Deze is in gesprek met enkele particulieren om de groeve over te nemen met als voorwaarde dat het Eindafwerkingsplan in stand gehouden wordt.

Voor de groeve Schinnen ligt dit echter complexer. Er is geen verplichting voor de eigenaren om de groeve in te richten als natuurgebied. Omdat het op provinciaal niveau geen status als natuur heeft zijn natuur beherende instanties niet geïnteresseerd om deze groeve aan te kopen.

De huidige eigenaar, Bruls bv,  blijft verantwoordelijk voor de groeve en dus ook voor de veiligheid. In het verleden is interesse getoond om er een motorcrosscentrum te vestigen en om in de groeve licht vervuilde grond op te slaan. Beide zaken waar wij op tegen zijn.  De natuur in de groeve gewoon haar gang laten gaan is ook een optie, maar openstelling voor het publiek is dan niet mogelijk omdat de steilranden te gevaarlijk zijn. Instortingsgevaar is een te groot risico. De natuurkwaliteit zal erg gering zijn. Er zal een droog pionier bos ontstaan van voornamelijk berk, acacia (robinia) en wilg. Bijzondere soorten zoals de vroedmeesterpad en zandbijen zullen hierdoor verdwijnen. Meer algemene bossoorten zoals vos, ree en das blijven wel aanwezig.

De huidige eigenaar is vanwege de hoge kosten en het ontbreken van verplichtingen niet van plan om de groeve in te richten als gevarieerd natuurgebied met wandelpaden en veilige taluds. Maar wil dit wel opnemen als onderdeel  van een totaalplan.

Dit was ons uitgangspunt bij onze visie op het project SILT.

Onze visie

Als eigenaar van de huidige groeve en het voormalige vuilstort heeft Bruls bv. een ontwikkelingsplan laten opstellen voor het gehele gebied. Opzet van dit plan is een multifunctioneel gebied voor natuur, recreatie en energieopwekking. Dit plan is diverse keren met de Milieugroep besproken en door ons beoordeeld.  Op meerdere punten is het plan naar aanleiding van onze opmerkingen aangepast. Enkele punten moeten nu nog aangepast worden naar aanleiding van de zienswijze:

  • het aantal evenementen dat voor ons nul moet worden om rust en stilte te waarborgen;
  • de hoogte van de gebouwen in de groeve mag niet boven de groeverand uit komen om geen visuele invloed op de omgeving en het landschap te hebben ;
  • een telecommast is niet gewenst en niet nodig;
  • bij de dassenburcht in de Hettekensweg moeten beschermende maatregelen voor de das genomen worden.

Wat vinden wij goed aan het plan?

  • De aanleg van een zonnepark het voormalige stort draagt bij aan een onze gemeentelijke opgave voor duurzame energieopwekking en heeft een positief effect op het klimaatbeleid.
  • Het voormalige stort wordt ingericht met een variatie aan struwelen en kruidenrijke graslanden waardoor de biodiversiteit toe neemt ten opzichte van de huidige situatie.
  • In de helft van de groeve komen maximaal 60 recreatiewoningen (incl. 4 st. boven het restaurant). Deze woningen worden geïntegreerd in het landschap en zijn niet zichtbaar vanuit de omgeving. Slechts het restaurant bij de ingang is zichtbaar vanuit de Grubbenweg. De aard van de woningen en de inrichting van het gebied staan garant voor rustige recreatie. Doordat de huisjes in een groeve liggen blijft de stilte in de omgeving gewaarborgd. Het gebied is tevens alleen toegankelijk vanuit de Hettekensweg met een voetgangersbrug over de Grubbenweg. Auto’s blijven op het voormalige stort.
  • De helft van de groeve wordt ingericht als natuurgebied dat ook beperkt toegankelijk wordt voor omwonenden.
  • Door de aanleg van een waterplas, kleine hoogteverschillen en verschillende groeiomstandigheden wordt het gebied aantrekkelijker voor een veelheid van flora en fauna. Voor soorten als vos en ree maar ook bijzondere soorten als de vroedmeesterpad en das blijft ruimte.

 

Conclusie

Onze algemene conclusie is dat het plan SILT een betere oplossing voor het gebied is dan niets doen en afwachten welke invulling de groeve in de toekomst krijgt. Er is geen garantie dat dan de groeve wel helemaal natuurgebied wordt.

Uiteraard zal het wat drukker worden in de omgeving door recreanten (fietsers en wandelaars) maar dat is ook een autonome ontwikkeling in onze gemeente. Omdat de toegang niet via Nagelbeek is vinden wij dit geen inbreuk op de leefomgeving.

Vakantiepark Schinnen stap dichterbij, gemeente ziet ondanks verzet geen onoverkomelijke bezwaren

Bron: De Limburger, 22 juni 2023

De firma Bruls dient binnen enkele weken de vergunningaanvraag in voor vakantiepark Silt in Schinnen. De gemeente staat daar positief tegenover, ondanks bezwaren van een aantal omwonenden.

Geertjan Claessens

De gemeenteraad van Beekdaelen moet eind september een besluit nemen over de komst van vakantiepark Silt in Schinnen. De firma Bruls dient daarvoor binnen enkele weken de vergunningaanvraag in. Volgens de gemeente zijn er geen onoverkomelijke bezwaren tegen het plan, dat voorziet in de aanleg van vakantiehuisjes, zonnepanelen, een vijver en groen in de vroegere groeve aan de Hettekensweg.

Lees ook: Wordt groeve in Schinnen een waar vakantieparadijs? Hoge investering voor luxe park vertaald in forse prijzen

Eerder maakten ruim driehonderd bewoners bezwaar, terwijl ook diverse raadsleden bedenkingen uitten. Ze vrezen voor overlast en aantasting van groen. Volgens medebestuurder Christian van Daal van de firma Bruls is een groot deel van de bezwaren weggenomen. Enkele zaken zijn aangepast. Zo zouden er twaalf evenementen per jaar op het terrein mogen plaatsvinden, maar dat wordt nu teruggebracht tot een minimum.

Lees ook: Plan vakantiepark bij Schinnen verdeelt politiek Beekdaelen: vrees voor overlast en aantasting groen

Van Daal is verbaasd dat sommige bewoners die van tevoren meepraatten over de plannen zich tegen de komst van het vakantiepark keerden. Volgens hem is een deel van de mensen die hun handtekening hebben gezet onder een protestbrief daarvan teruggekomen.

De milieugroep Schinnen-Spaubeek staat positief tegenover de plannen, maar wil wel garanties voor bescherming van natuur. Daarnaast vindt de milieugroep dat het gebied toegankelijk moet zijn voor omwonenden, zoals aanvankelijk de bedoeling was.