Zienswijze tijdelijke parkeerplaats Maastricht Aachen Airport

De Milieugroep heeft bezwaar aangetekend tegen de aanleg van een (tijdelijk) parkeerterrein bij het MAA. Hieronder volgt de tekst van de zienswijze die is ingediend bij de gemeente Beek.

 

Geacht College,

Als Milieugroep Schinnen-Spaubeek maken wij bezwaar tegen de gevraagde vergunningverlening.

Dat juist hier een parkeerplaats wordt gevraagd, die feitelijk elders is gepland, is alleen ingegeven door het feit dat het granulaat dat daar gestort is nu verwijderd had moeten worden. De bestemming van het terrein is bouwterrein (bedrijfsdoeleinden), geen parkeerplaats. Ons bezwaar is dan ook dat de parkeerplaats niet past in het vigerende bestemmingsplan.

Eerder vernamen we van u dat het gestorte granulaat een functionele toepassing heeft als daar vervolgens gebouwd zou worden. Nu daar niet gebouwd maar intensief geparkeerd en bereden gaat worden maken wij bezwaar tegen deze vorm van functionaliteit. Ons inziens is niet onderzocht wat de milieueffecten zijn van de parkeren op dit granulaat. Dit granulaat is nu immers afval.

Een volgend bezwaar is dat u zonder nader onderzoek naar de effecten, met name op de waterstromen, deze vergunning verleent. Het kwelwater zal uittreden in een kwetsbaar Natura 2000 gebied, onder meer in het Bunderbos. Het effect van rijden en parkeren van een groot aantal auto’s zal groot zijn en leiden tot vervuiling elders.

Een ander bezwaar is dat niet overwogen is welke de effecten zijn van de verkeersbewegingen die zullen toenemen; 24 uur per dag zal er veel meer beweging, geluid en licht zijn op en rond de parkeerplaats, wat grote gevolgen heeft voor de aanwezige fauna, beschermde dieren zoals bijvoorbeeld de das. Is de parkeerplaats mogelijk in strijd met de Flora- en Faunawet ?

De vraag is hoe zeker de afgesproken tijdelijkheid is. Wat is de reden dat deze parkeerplaats niet wordt aangelegd op de plek die daarvoor wel de bestemming heeft.

Mocht de tijdelijkheid wel met zekerheid vastliggen en de parkeerplaats in 2020 verdwijnen, wordt het granulaat dan alsnog verwijderd, conform afspraak, als dan niet onmiddellijk gebouwd wordt? En is dit intensief bereden granulaat dan nog wel te verwijderen?

De conclusie is dat de verleende vergunning strijdig is met het bestemmingsplan en deze dus niet verleend kan worden.

Mocht u hiertoe wel besluiten dan is eerst minstens nader onderzoek nodig naar de effecten op de waterhuishouding, op het kwetsbaren omringende landschap, op de milieueffecten wanneer het gestorte granulaat intensief bereden gaat worden en op de milieueffecten voor de omgeving, zeker voor de fauna,  door de toegenomen verkeersbewegingen.

Verrommeling door reclamespandoeken

De overdadige reclame langs de snelweg A76 bij Spaubeek blijft ons als Milieugroep een doorn in het oog. Het is een schoolvoorbeeld van landschapsvervuiling en ontbrekende handhaving. De gemeente Beek is hierover regelmatig benaderd door ons, echter zonder resultaat. Vanwaar deze onwil?

Op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de Welstandsnota zou men handhavend kunnen optreden, maar men doet het niet. Men gebruikte zelfs het argument dat dit in strijd zou kunnen zijn met de internationale verdragsregels in het kader van de vrijheid van meningsuiting!
Het Beleidskader Afleidende Objecten (vastgesteld door Rijkswaterstaat) zou ook een reden kunnen zijn om handhavend op te treden door Rijkswaterstaat. We hebben de gemeente Beek hierover info verschaft en deze gaf aan contact te hebben gehad met Rijkswaterstaat hierover. Rijkswaterstraat zou echter geen belemmeringen voor de
verkeersveiligheid zien. Inhoudelijk werden aan ons over dat contact verder geen details gegeven.

Nu recent de aanpassing van de APV in de gemeente Beek op de agenda stond, hebben we die gelegenheid aangegrepen om aanscherping ervan te vragen, met name wat betreft het plaatsen van reclamedoeken. Andere gemeenten blijken het plaatsen van reclamedoeken uit te sluiten, mede op basis van de voorbeeldverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We benaderden daarom de raadsleden en commissieleden om hiervoor aandacht te vragen. Echter weer zonder resultaat. Het leidde zelfs niet tot enige
discussie. Wederom teleurstellend en weer blijven we met de vraag zitten: waarom dit beleid? We hebben besloten om hierover toch nog eens het gesprek aan te gaan met de betreffende ambtenaar.

Grote villa’s buitengebied Spaubeek?

Onlangs lag het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Looiwinkel” in Spaubeek ter inzage. Omdat het plan voorziet in de aanleg van een vijftal grote villa’s in een prachtig natuurgebied aan de rand van Spaubeek (richting Neerbeek), diende de Milieugroep zienswijzen in.

Gaat dit plan door dan zal immers een mooi gebied van bijna 2,5 ha, gelegen in de zilvergroene en bronsgroene natuurzone, grotendeels verloren gaan. Naast fysiek verlies van groene ruimte, wordt het gebied ook verder ontsloten, wat de aanwezige natuur verstoort. Het plan heeft voor Spaubeek noch voor de natuur meerwaarde. Natuur
zal plaats maken voor (onnatuurlijke) tuinen, woningen, wegen en verkeer. Het plan verbaasde ons ook, omdat de gemeente Beek al jaren geleden besloot tot het aanleggen van het Landgoed Broenen tussen Genhout en Beek, ook exclusieve bouwkavels voor
riante woningen. Van alle kavels daar is voor zover we weten nog niet één perceel verkocht. Waarom dan wel dit nieuwe project?

Ook vinden wij het bezwaarlijk dat het onderhoud en het instandhouden van de natuur zal worden overgelaten aan een vereniging van eigenaren. Omdat diverse eigenaren meningsverschillen kunnen krijgen over de manier van onderhoud en de kosten vinden we dit een slechte zaak. We hebben opgemerkt dat het de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente is openbaar groen te onderhouden. En wanneer dit gebied bebouwd gaat worden moeten er mitigerende maatregelen genomen worden voor de daar foeragerende das. Wanneer worden deze maatregelen genomen en komen die er ook als het gebied maar gedeeltelijk bebouwd wordt ? Kortom, dit plan baart zorgen. We hopen dat de gemeente Beek met onze zienswijzen rekening houdt in de voortgang van dit plan. Wij hopen echter nog meer dat dit plan niet doorgaat!

Bekijk het beeldkwaliteitsplan

Milieugroep aangesloten bij Alliantie Maastricht Aachen Airport

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek heeft zich aangesloten bij de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA (Maastricht Aachen Airport). Naast bezorgde omwonenden van MAA, sluiten zich steeds meer partijen aan bij deze Alliantie. Het aantal passagiers en de vluchten op MAA zijn fors toegenomen, en daarmee de overlast en de gezondheidsschade voor omwonenden. De verviervoudiging van het aantal klachten zegt genoeg. Samen met de overlast van de AWACS is voor menig inwoner de grens nu al overschreden, maar MAA en Provincie Limburg zetten vol in op groei van 100.000 naar 700.000 passagiers per jaar in 2024. Het tonnage vracht moet van 100.000 naar 250.000.

De Wereld Gezondheidsorganisatie stelde recent vast dat gezondheidsschade door luchtvaart al optreedt bij 45 dB, overdag gemeten aan de buitengevel. In de dorpen rond MAA en wordt dit geluidsniveau ruim overschreden. Vaak wordt ook gevlogen voor 6 uur ‘s morgens en na 11 uur ‘s avonds, terwijl nachtvluchten verboden zijn. Fijnstof en geloosde kerosine verergeren de al zeer slechte luchtkwaliteit in Zuid-Limburg.
Hoe kan een overheid toestaan dat zware verouderde vrachtvliegtuigen dakpannen van woningen blazen? Onze regio is te dicht bevolkt voor een zo risicovolle en vervuilende activiteit. De Milieugroep wil een halt toeroepen aan het oprekken van de vergunningen en toe naar een gebruiksniveau dat past in een dergelijk dichtbevolkt gebied, waarbij gezondheid altijd voor gaat boven korte termijn economisch gewin.

Onlangs besloot het College van B&W van Beek vergunning te verlenen voor de aanleg van een grote tijdelijke (?) parkeerplaats op de hectares die vorig jaar zijn volgestort met freesasfalt, als voorbereiding om daar te bouwen. Dit asfalt-afval zou vanwege ontbrekende bouwactiviteiten nu verwijderd moeten worden, maar men maakte dus andere plannen! De Milieugroep maakt bezwaar hiertegen, met name vanwege de milieueffecten en het niet passen binnen het geldende bestemmingsplan.