Zienswijze tijdelijke parkeerplaats Maastricht Aachen Airport

De Milieugroep heeft bezwaar aangetekend tegen de aanleg van een (tijdelijk) parkeerterrein bij het MAA. Hieronder volgt de tekst van de zienswijze die is ingediend bij de gemeente Beek.

 

Geacht College,

Als Milieugroep Schinnen-Spaubeek maken wij bezwaar tegen de gevraagde vergunningverlening.

Dat juist hier een parkeerplaats wordt gevraagd, die feitelijk elders is gepland, is alleen ingegeven door het feit dat het granulaat dat daar gestort is nu verwijderd had moeten worden. De bestemming van het terrein is bouwterrein (bedrijfsdoeleinden), geen parkeerplaats. Ons bezwaar is dan ook dat de parkeerplaats niet past in het vigerende bestemmingsplan.

Eerder vernamen we van u dat het gestorte granulaat een functionele toepassing heeft als daar vervolgens gebouwd zou worden. Nu daar niet gebouwd maar intensief geparkeerd en bereden gaat worden maken wij bezwaar tegen deze vorm van functionaliteit. Ons inziens is niet onderzocht wat de milieueffecten zijn van de parkeren op dit granulaat. Dit granulaat is nu immers afval.

Een volgend bezwaar is dat u zonder nader onderzoek naar de effecten, met name op de waterstromen, deze vergunning verleent. Het kwelwater zal uittreden in een kwetsbaar Natura 2000 gebied, onder meer in het Bunderbos. Het effect van rijden en parkeren van een groot aantal auto’s zal groot zijn en leiden tot vervuiling elders.

Een ander bezwaar is dat niet overwogen is welke de effecten zijn van de verkeersbewegingen die zullen toenemen; 24 uur per dag zal er veel meer beweging, geluid en licht zijn op en rond de parkeerplaats, wat grote gevolgen heeft voor de aanwezige fauna, beschermde dieren zoals bijvoorbeeld de das. Is de parkeerplaats mogelijk in strijd met de Flora- en Faunawet ?

De vraag is hoe zeker de afgesproken tijdelijkheid is. Wat is de reden dat deze parkeerplaats niet wordt aangelegd op de plek die daarvoor wel de bestemming heeft.

Mocht de tijdelijkheid wel met zekerheid vastliggen en de parkeerplaats in 2020 verdwijnen, wordt het granulaat dan alsnog verwijderd, conform afspraak, als dan niet onmiddellijk gebouwd wordt? En is dit intensief bereden granulaat dan nog wel te verwijderen?

De conclusie is dat de verleende vergunning strijdig is met het bestemmingsplan en deze dus niet verleend kan worden.

Mocht u hiertoe wel besluiten dan is eerst minstens nader onderzoek nodig naar de effecten op de waterhuishouding, op het kwetsbaren omringende landschap, op de milieueffecten wanneer het gestorte granulaat intensief bereden gaat worden en op de milieueffecten voor de omgeving, zeker voor de fauna,  door de toegenomen verkeersbewegingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *