Het groevenplan “Silt”

In het laatste Stortfront hebben wij geschreven dat de firma Bruls aan ontwerpbureau HeusschenCopier opdracht heeft gegeven een plan te ontwikkelen voor de groeven in Schinnen en Spaubeek. Onlangs is dit plan onder de naam “Silt” gepresenteerd aan de politiek (Provincie, colleges van B&W en gemeenteraden van Beekdaelen en Beek). Ook de bewoners in de omgeving zijn via een flyer geïnformeerd (zie ook: www.beleefsilt.nl). Het betreft een eerste opzet, waarbij het voor de ondernemer van belang is te weten te komen of er voldoende draagvlak voor de plannen bestaat.

Kritisch realistische blik
Ongetwijfeld zullen er vragen zijn, zullen er voorstanders zijn, maar ook mensen die deze plannen niet zullen onderschrijven. Ook het bestuur van de Milieugroep kijkt met een kritische blik naar de ontwikkelingen. Maar ook vanuit een realistisch standpunt.
Jarenlang hebben wij geijverd voor enkel natuurontwikkeling in de groeven maar dat lijkt toch geen haalbare kaart. We kunnen als Milieugroep wel veel willen, maar uiteindelijk is de groeve niet van “ons” en zal dus altijd via overleg naar een oplossing moeten worden gezocht.
Voor de groeve in Schinnen is destijds door de Provincie een ontgrondingsvergunning verleend zonder een afwerkplicht. De bedoeling was namelijk om de groeve vol te storten met afval. In de jaren negentig is echter de kijk op ons afval veranderd. In plaats van storten is nu hergebruik en verbranding het motto. De groeve is niet meer nodig als voorziene stortplaats en ligt nu al vele jaren te wachten op een definitieve bestemming. De vraag is nog steeds wat de beste bestemming wordt.


Verschillende opties
Een optie is de groeve te laten liggen, zoals hij er nu bij ligt. Eigenaar fa. Bruls laat het terrein dan langzaam dichtgroeien met bos en zorgt dat het hek bezoekers blijft tegenhouden. Het terrein is immers te gevaarlijk om zomaar open te stellen en er zouden allerlei illegale activiteiten kunnen komen (denk aan motorcross).
Een tweede optie is de groeve inrichten voor enkel natuurontwikkeling met zeer extensieve recreatie. Deze optie heeft onze voorkeur, maar dat vraagt wel om een investering waar geen inkomsten tegenover staan. Dat zou kunnen als de groeve wordt aangekocht. De vraag is wie honderdduizenden euro’s wil en kan betalen voor een groeve waar enkel natuurontwikkeling mag plaatsvinden en die blijvend geld kost voor het beheer ervan.
Provincie en gemeenten hebben hier geen geld voor begroot en ook bij natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Limburgs landschap zijn er onvoldoende financiële mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is de groeve Spaubeek, waarvan Attero voor een groot deel eigenaar is. Attero probeert tevergeefs al een aantal jaren hun deel voor € 200.000 te verkopen (als natuurterrein).

Verdienmodel en natuur
Een optie die wel zou kunnen slagen, is het voorgestelde groevenplan “Silt”. Dit bevat namelijk een verdienmodel. Er zal (mee)verdiend worden aan de zonnepanelen op de stortplaats in Schinnen, aan de verhuur van deze stortplaats aan Attero, aan een brasserie en aan een veertigtal vakantiehuisjes in de groeve Schinnen. Er komt dan enige bebouwing, het terrein wordt opengesteld en het zal niet meer zo stil zijn als nu.
Maar aan de andere kant komt er in een groot deel van de groeve Schinnen water en is er heel veel ruimte voor natuurontwikkeling. En voor de groeve in Spaubeek geldt dat deze in 2022 wordt opgeleverd conform het afgesproken afwerkplan (met vijvers, natuurontwikkeling en wandelpaden).


Geen stilstand
Om te beoordelen of dit groevenplan met verdienmodel op deze plek gewenst is, moet men ook kijken naar de alternatieven. Zolang de groeve Schinnen leeg ligt, bestaat het risico dat er andere voorstellen komen. Zo zou de groeve gebruikt kunnen worden om vervuilde grond of slib te storten. Of het terrein gaat gebruikt worden voor de overslag van grondstoffen. Ook motorcross-clubs zijn geïnteresseerd. Er zijn in het verleden al ideeën geweest om er een overdekt motorcrosscircuit te bouwen.
Als bestuur van de Milieugroep vinden wij dat er na zoveel jaren stilstand een oplossing moet komen, niet alleen voor de lege groeve in Schinnen, maar voor het hele groevengebied. Een oplossing die garanties biedt voor mooie natuur, die vrij toegankelijk is voor bezoekers, die de overlast voor omwonenden beperkt houdt en die het gebied als geheel een boost geeft voor zowel natuur als extensieve recreatie. In onze gesprekken met de initiatiefnemers zijn dit dan ook de zaken waarvoor wij ons hard maken. Daar mogen de leden ons aan houden.

Meepraten
Het bestuur hoort graag uw ideeën over het groevenplan. Dat kan via de bekende adressen of door een van ons aan te spreken. Ook zal onze ledenvergadering in september (als Corona het toestaat) voor een belangrijk deel in het teken staan van het groevenplan. Daar kunnen we samen het gesprek aangaan op basis van de laatste informatie.
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. U kunt ons altijd mailen
milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *