Natuurlijke wateroplossingen tegen hitte, droogte en wateroverlast

Laten we de effecten van klimaatverandering op ons afkomen en moeten we er maar mee leren omgaan? Of kunnen we er iets tegen doen? Bestuurslid Marco de Redelijkheid van Milieugroep Schinnen-Spaubeek laat zien dat dat kan op een filmavond in Schinnen. Hij laat 3 korte inspirerende films zien over water- en ecosysteemherstel, ja zelfs klimaatherstel, waaronder de prijswinnende film ‘Reviving Rivers’ van Water Stories.

Er is een inleiding en gelegenheid tot discussie achteraf.

Locatie: IVN-Schinnen, Burgemeester Pijlsstraat 1d, Schinnen

Tijd: donderdag 15 juni 19:30 (inloop vanaf 19:00)

Aanmelden: m.deredelijkheid@ziggo.nl

Nol Simons is onze nieuwe penningmeester

Tijdens de bestuursvergadering van april 2023 heeft Nol Simons aangeboden om de rol van penningmeester op zich te nemen. Voor de jaarvergadering had de zittende penningmeester, Marij van Cleef, aangegeven niet langer beschikbaar te zijn. We danken haar hartelijk voor het jarenlang zorgvuldig beheren van onze financiën. We zijn blij dat Nol het van haar wil overnemen.

Milieugroep vindt artikel De Limburger over freeriders tendentieus

Reactie van Milieugroep Schinnen-Spaubeek op het artikel “Milieubezwaar bedreigt paradijsje van mountainbikers in Stammenderbos” in de Limburger van 25 januari 2022 en diverse reacties op social media.

Bovenstaande krantenkop in DL van 25 januari 2022 is naar onze mening te zeer geschreven vanuit het perspectief van de freeriders. Hun paradijsje wordt als het ware verheerlijkt. Terwijl je ook de vraag zou kunnen stellen hoe erg het is dat een zwaar beschermd natuurgebied als het Stammenderbos de sporters geen carte blanche geeft om hun sport uit te oefenen. Zou een titel als “Mountainbikers bedreigen beschermd natuurgebied Stammenderbos” de situatie niet beter recht doen?

Milieugroep niet tegen sporten in de natuur
Het artikel en de reacties daarop hebben de teneur dat milieu- en natuurbeschermers tegen sporten in de natuur zijn en dat zij hen die hobby willen afnemen. Door alleen de freeriders aan het woord te laten en de argumenten van Milieugroep en Natuurmonumenten slechts in de marge te noemen, worden de tegenstellingen eerder versterkt en is er geen sprake van goede hoor en wederhoor.

Daarom maken we via deze weg duidelijk dat de Milieugroep Schinnen-Spaubeek niet tegen sporten in de natuur is. Sporten is gezond en het buitengebied is daarvoor een mooie omgeving. Maar dat is geen vrijbrief voor het overtreden van regels. Zo is het Stammenderbos streng beschermd vanwege de kwetsbare soorten en leefgebieden die er voorkomen. Het heeft als Natura2000-gebied de hoogst mogelijke Europese en Nederlandse beschermingsstatus. Genieten mag, vernielen niet! Parcoursen met springschansen aanleggen is strafbaar.

Daarnaast zul je van de eigenaar toestemming moeten hebben om van de grond gebruik te mogen maken. De eigenaren van dit deel van het Stammenderbos weten waarschijnlijk niet eens van de  activiteiten van de freeriders, maar zijn wel verantwoordelijk voor de schade. Wat hier gebeurt is vergelijkbaar met een fietscrossbaan aanleggen in andermans voortuin. De provincie, als toezichthouder natuur, probeert nu deze eigenaren te traceren en te benaderen.

Is de natuur niet van iedereen?
Wanneer er geen hekken of verbodsborden om heen staan, mag iedereen genieten van de natuur. Wandelen, paardrijden of fietsen is doorgaans toegestaan, maar alleen op bestaande wegen en paden. Natuurgebieden hebben gedeelten nodig waar rust en stilte is. Door met grote groepen het bos in te trekken en ook nog buiten de bestaande paden, trekken dieren weg. Niet alleen op die plek maar in een groot gebied daaromheen.

Door de aanleg van parcoursen en springschansen wordt de bosbodem vergraven waardoor hier geen typische bosplanten meer kunnen groeien en alleen nog maar verstoringssoorten zoals braam en brandnetel. De sporters en hun publiek vertrappen grote delen van het bos waardoor hier niets meer groeit.

Nogmaals, wij niet tegen sporten in de natuur, maar dan wel binnen de geldende regels en met toestemming van de eigenaren. Wij hebben daarom de provincie niet alleen gevraagd om te handhaven, maar om samen met de gemeente op zoek te gaan naar een andere, niet kwetsbare locatie. Deze sport verdient aandacht en een goede plek en wij streven naar een goede oplossing voor alle partijen.

 

Namens de Milieugroep Schinnen-Spaubeek
Eduard Habets, Voorzitter

Nieuwe voorzitter stelt zich voor

De Milieugroep Schinnen-Spaubeek was al enige tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat Nol Simons het na 30 jaar tijd vond om het stokje over te dragen en het “rustiger aan” te gaan willen doen. In dit kader ben ik benaderd om dit stokje over te nemen.

Wie ben ik ?

Mijn naam is Eduard Habets en woon aan de Heisterbrug in Schinnen. Ik heb een groene achtergrond, laatstelijk als gebiedsmanager Zuid-Limburg voor Natuurmonumenten. In het verleden ben ik voorzitter geweest van het IVN Schinnen en van het CNME De Rollen. Dit impliceert dat ik grote affiniteit heb met natuur en landschap en ik een goede leefomgeving belangrijk vind. Recent ben ik met pensioen gegaan maar ik vind het nog te vroeg om achter de geraniums te gaan zitten.

Na de vraag of ik beschikbaar ben als voorzitter van de Milieugroep heb ik enkele bestuursvergaderingen bijgewoond. Het doel van de Milieugroep en het grote enthousiasme van de bestuursleden hebben mij doen besluiten om volmondig  “ja” te zeggen op deze vraag. Gezien mijn leeftijd zal dat zeker geen 30 jaar zijn 😊.

De Milieugroep is al jaren een belangrijke en kritische voorvechter voor een goede leefomgeving in de omgeving van Schinnen en Spaubeek. Dit gebied met grote natuur- en landschapswaarden verdient het om beter beschermd te worden. Diverse ruimtelijke plannen en ingrepen dreigen het gebied nog verder te versnipperen en te verarmen. Voorbeelden zijn onder meer de toekomst van de groeven, de plannen met het voormalige terrein van USAG Armybase (Afcent) in Schinnen, de toenemende negatieve recreatievormen in het Geleenbeekdal, de noodzakelijke landbouwtransitie in het gebied, sluipverkeer in het buitengebied en een toekomstige verbreding van de A76.

Hiervoor is op de eerste plaats een kritische groep bewoners nodig met een grote achterban. Samenwerking met partners die deze doelen delen, zoals Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap en de IVN-afdelingen en ondersteuning van de Milieufederatie Limburg, zijn hierbij belangrijk.

In mijn rol als voorzitter hoop ik jullie spreekbuis te zijn en de belangen van de Milieugroep te behartigen. Uiteraard wordt mijn voordracht eerst nog behandeld op de ledenvergadering in september. Vertrouwend op een positief besluit, zie ik uit naar een nadere kennismaking.

 

Groetend,

Eduard Habets

 

 

Het groevenplan “Silt”

In het laatste Stortfront hebben wij geschreven dat de firma Bruls aan ontwerpbureau HeusschenCopier opdracht heeft gegeven een plan te ontwikkelen voor de groeven in Schinnen en Spaubeek. Onlangs is dit plan onder de naam “Silt” gepresenteerd aan de politiek (Provincie, colleges van B&W en gemeenteraden van Beekdaelen en Beek). Ook de bewoners in de omgeving zijn via een flyer geïnformeerd (zie ook: www.beleefsilt.nl). Het betreft een eerste opzet, waarbij het voor de ondernemer van belang is te weten te komen of er voldoende draagvlak voor de plannen bestaat.

Kritisch realistische blik
Ongetwijfeld zullen er vragen zijn, zullen er voorstanders zijn, maar ook mensen die deze plannen niet zullen onderschrijven. Ook het bestuur van de Milieugroep kijkt met een kritische blik naar de ontwikkelingen. Maar ook vanuit een realistisch standpunt.
Jarenlang hebben wij geijverd voor enkel natuurontwikkeling in de groeven maar dat lijkt toch geen haalbare kaart. We kunnen als Milieugroep wel veel willen, maar uiteindelijk is de groeve niet van “ons” en zal dus altijd via overleg naar een oplossing moeten worden gezocht.
Voor de groeve in Schinnen is destijds door de Provincie een ontgrondingsvergunning verleend zonder een afwerkplicht. De bedoeling was namelijk om de groeve vol te storten met afval. In de jaren negentig is echter de kijk op ons afval veranderd. In plaats van storten is nu hergebruik en verbranding het motto. De groeve is niet meer nodig als voorziene stortplaats en ligt nu al vele jaren te wachten op een definitieve bestemming. De vraag is nog steeds wat de beste bestemming wordt.


Verschillende opties
Een optie is de groeve te laten liggen, zoals hij er nu bij ligt. Eigenaar fa. Bruls laat het terrein dan langzaam dichtgroeien met bos en zorgt dat het hek bezoekers blijft tegenhouden. Het terrein is immers te gevaarlijk om zomaar open te stellen en er zouden allerlei illegale activiteiten kunnen komen (denk aan motorcross).
Een tweede optie is de groeve inrichten voor enkel natuurontwikkeling met zeer extensieve recreatie. Deze optie heeft onze voorkeur, maar dat vraagt wel om een investering waar geen inkomsten tegenover staan. Dat zou kunnen als de groeve wordt aangekocht. De vraag is wie honderdduizenden euro’s wil en kan betalen voor een groeve waar enkel natuurontwikkeling mag plaatsvinden en die blijvend geld kost voor het beheer ervan.
Provincie en gemeenten hebben hier geen geld voor begroot en ook bij natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Limburgs landschap zijn er onvoldoende financiële mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is de groeve Spaubeek, waarvan Attero voor een groot deel eigenaar is. Attero probeert tevergeefs al een aantal jaren hun deel voor € 200.000 te verkopen (als natuurterrein).

Verdienmodel en natuur
Een optie die wel zou kunnen slagen, is het voorgestelde groevenplan “Silt”. Dit bevat namelijk een verdienmodel. Er zal (mee)verdiend worden aan de zonnepanelen op de stortplaats in Schinnen, aan de verhuur van deze stortplaats aan Attero, aan een brasserie en aan een veertigtal vakantiehuisjes in de groeve Schinnen. Er komt dan enige bebouwing, het terrein wordt opengesteld en het zal niet meer zo stil zijn als nu.
Maar aan de andere kant komt er in een groot deel van de groeve Schinnen water en is er heel veel ruimte voor natuurontwikkeling. En voor de groeve in Spaubeek geldt dat deze in 2022 wordt opgeleverd conform het afgesproken afwerkplan (met vijvers, natuurontwikkeling en wandelpaden).


Geen stilstand
Om te beoordelen of dit groevenplan met verdienmodel op deze plek gewenst is, moet men ook kijken naar de alternatieven. Zolang de groeve Schinnen leeg ligt, bestaat het risico dat er andere voorstellen komen. Zo zou de groeve gebruikt kunnen worden om vervuilde grond of slib te storten. Of het terrein gaat gebruikt worden voor de overslag van grondstoffen. Ook motorcross-clubs zijn geïnteresseerd. Er zijn in het verleden al ideeën geweest om er een overdekt motorcrosscircuit te bouwen.
Als bestuur van de Milieugroep vinden wij dat er na zoveel jaren stilstand een oplossing moet komen, niet alleen voor de lege groeve in Schinnen, maar voor het hele groevengebied. Een oplossing die garanties biedt voor mooie natuur, die vrij toegankelijk is voor bezoekers, die de overlast voor omwonenden beperkt houdt en die het gebied als geheel een boost geeft voor zowel natuur als extensieve recreatie. In onze gesprekken met de initiatiefnemers zijn dit dan ook de zaken waarvoor wij ons hard maken. Daar mogen de leden ons aan houden.

Meepraten
Het bestuur hoort graag uw ideeën over het groevenplan. Dat kan via de bekende adressen of door een van ons aan te spreken. Ook zal onze ledenvergadering in september (als Corona het toestaat) voor een belangrijk deel in het teken staan van het groevenplan. Daar kunnen we samen het gesprek aangaan op basis van de laatste informatie.
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. U kunt ons altijd mailen
milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com

1 2 3 4 5